algemene voorwaarden

artikel 1. Definities en begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Pelletkachelspecialist: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Kristalweg 2, 6049 DA, Herten, hierna te noemen Pelletkachelspecialist.
Voorwaarden: deze algemene verkoop-voorwaarden
Klant: de natuurlijke of- bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van Pelletkachelspecialist. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Pelletkachelspecialist ter zake het leveren van zaken en diensten.
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of afgerede zaken aan Klant; Oplevering: het zoals overeengekomen gebruiksklaar, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk.
Werk(zaamheden): het totaal van de tussen de Klant en Pelletkachelspecialist overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Pelletkachelspecialist geleverde zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen gesloten overeenkomst en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.
Meer- en minderwerk: door de Klant gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs/aanneemsom.
Consument: De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Pelletkachelspecialist.
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand;

artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pelletkachelspecialist en een Klant waarop Pelletkachelspecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Pelletkachelspecialist houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pelletkachelspecialist, voor de uitvoering waarvan door Pelletkachelspecialist derden dienen te worden betrokken.

3. Indien enige bepaling uit Voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

6. Indien Pelletkachelspecialist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Pelletkachelspecialist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

11. In het geval deze Voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail. Klant erkent bij het verstrekken van een opdracht dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

2. De offertes en aanbiedingen die door Pelletkachelspecialist worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de zaak en/of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Pelletkachelspecialist ontlenen. Pelletkachelspecialist kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij schriftelijk anders aangegeven, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen voorrij-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen tevens betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage-, en overige werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan:
* Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op al aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
* Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak;
* Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan;

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Pelletkachelspecialist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Pelletkachelspecialist anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Pelletkachelspecialist niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

8. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Pelletkachelspecialist of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Pelletkachelspecialist. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Pelletkachelspecialist gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

9. Indien de Klant het aanbod niet accepteert, is Pelletkachelspecialist gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de Klant direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval Pelletkachelspecialist van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de Klant de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de Klant, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Pelletkachelspecialist.

10. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

11. Indien Klant consument is en na het sluiten van een overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

12. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de Klant die consument is. Deze Klant heeft dan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 8. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door Pelletkachelspecialist wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

13. Prijsverhogingen worden aan zakelijke Klanten doorberekend.

14. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

artikel 4. Levering en opslag

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht. Dit is nimmer een fatale termijn maar wordt bij benadering vastgesteld. Deze kan onder meer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door de Pelletkachelspecialist te verrichten Werkzaamheden kan worden aangevangen.

2. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Pelletkachelspecialist daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Pelletkachelspecialist dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pelletkachelspecialist het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Pelletkachelspecialist de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pelletkachelspecialist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke Overeenkomst met Pelletkachelspecialist de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Klant te aanvaarden.

4. Eventueel door de Pelletkachelspecialist te verrichten meerwerk zal – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandigheden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

5. Bij overschrijding van de levertijd is Pelletkachelspecialist niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

6. Levering is af magazijn Pelletkachelspecialist tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Indien bestelling op afroep wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de Overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal Pelletkachelspecialist Klant schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen.

8. Na deze termijn wordt de Overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 8 van toepassing.

9. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Klant de zaken niet wil aanvaarden, zal Pelletkachelspecialist binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Pelletkachelspecialist is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan Klant in rekening te brengen.

10. In het geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Pelletkachelspecialist nakoming van de overeenkomst vorderen evenals opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor Klant in opslag houden;

11. indien de te leveren zaken daarna nog niet door Klant zijn afgenomen, is Pelletkachelspecialist gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 8. Indien Pelletkachelspecialist de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met alle gemaakte kosten.

12. In geval van weigering door de Klant, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft Pelletkachelspecialist de keuze te handelen zoals bepaald in de voorgaande leden.

13. Indien de zaken door Klant al zijn betaald, zal Pelletkachelspecialist de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan Klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

14. Gaat Klant na verloop van drie maanden nog steeds niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 8 waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Pelletkachelspecialist in rekening mogen worden gebracht.

artikel 5. Installatie en risico-overgang

1. Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Klant kan voor installatie gebruik maken van een door Pelletkachelspecialist geselecteerde installatiepartner.

3. De kosten voor installatie kunnen door de installatiepartner of Pelletkachelspecialist in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

4. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van Pelletkachelspecialist, die zich in de macht van de Klant of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de Klant. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van Pelletkachelspecialist is te wijten.

5. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op Klant over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.

6. Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het Werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het Werk geldt als opgeleverd wanneer Pelletkachelspecialist aan Klant heeft meegedeeld dat het Werk gereed is en deze het Werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door Klant geldt het Werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

artikel 6. Verplichtingen van de Klant

1. De Klant stelt Pelletkachelspecialist in de gelegenheid de zaken af te leveren en/of het Werk te verrichten.

2. De Klant zorgt er voor dat Pelletkachelspecialist tijdig kan beschikken over de door hem voor het Werk te verschaffen gegevens.

3. Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de Werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten, zoals: de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften; rookkanalen zijn aanwezig; gasaansluiting is aanwezig; er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

4. Indien Klant niet aan zijn verplichtingen conform dit artikel voldoet, dient hij de daardoor door Pelletkachelspecialist geleden aantoonbare directe (stagnatie)schade en redelijke kosten te vergoeden. De eigen directe schade en kosten van Klant komen dan voor zijn eigen rekening.

5. Klant zorgt ervoor dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken evenals de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.

6. De Klant verschaft aan Pelletkachelspecialist de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van Klant.

7. De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Pelletkachelspecialist behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant Pelletkachelspecialist hiervan tijdig in kennis te stellen.

8. Klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de Werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken.

9. Klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.

10. Indien de aanvang of voortgang van het Werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Klant komt, dan dient de Klant de daaruit voor Pelletkachelspecialist voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Klant kan worden toegerekend.

11. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden; onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;

12. Klant stelt Pelletkachelspecialist op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien Klant tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

13. In geval van een tekortkoming van Pelletkachelspecialist bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Klant Pelletkachelspecialist daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Pelletkachelspecialist al door de enkele tekortkoming in verzuim is.

14. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door Klant op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door Klant op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

15. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij Pelletkachelspecialist te worden gemeld.

artikel 7. Betaling

1. Pelletkachelspecialist is gerechtigd bij een overeenkomst vooruitbetaling te verlangen.

2. Pelletkachelspecialist kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de zakelijke Klant.

3. Pelletkachelspecialist is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt Klant een deelfactuur.

4. Betaling dient steeds te geschieden middels vooruitbetaling dan wel contant of onder rembours bij aflevering, op een door Pelletkachelspecialist aan te geven wijze.

5. Indien installatiewerkzaamheden zijn overeengekomen, dient 80% van het totale overeengekomen bedrag aan Pelletkachelspecialist te worden voldaan en zal Klant 20% bij oplevering aan de installateur voldoen.

6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 5% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Pelletkachelspecialist verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Pelletkachelspecialist echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9. Pelletkachelspecialist heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Pelletkachelspecialist kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Pelletkachelspecialist kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

artikel 8. Annulering, ontbinding en retentierecht

1. Bij annulering van de overeenkomst door Klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van wat Klant bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

2. Het percentage als bedoeld in het vorige lid bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door Klant geschiedt terwijl Klant er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.

3. De in de vorige leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Pelletkachelspecialist kan bewijzen dat zijn schade groter is of Klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

4. Klant en Pelletkachelspecialist zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant of Pelletkachelspecialist:

* in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;

* surséance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;

* in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;

* de bedrijfsvoering staakt.

5. Pelletkachelspecialist is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

* Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; ·

* na het sluiten van de overeenkomst Pelletkachelspecialist ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

* indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

* indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Pelletkachelspecialist kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6. Pelletkachelspecialist heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Klant of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Klant volledig zijn voldaan.

7. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Pelletkachelspecialist gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pelletkachelspecialist op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Pelletkachelspecialist de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

artikel 9. Meer- en minderwerk

1. Kosten die ontstaan doordat Klant een aanvullende opdracht verstrekt of in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het Werk mogelijk te maken, worden Klant extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal worden verrekend conform de toepasselijke tarieven van Pelletkachelspecialist.

2. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door Klant worden verlangd.

3. Onder minderwerk wordt verstaan wat in de overeenkomst werd bepaald en dat met instemming van beide partijen uiteindelijk niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen evenals snijverlies, worden niet in mindering gebracht.

4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300,00 inclusief BTW wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Pelletkachelspecialist respectievelijk Klant op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Pelletkachelspecialist zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Pelletkachelspecialist mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Klant hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Pelletkachelspecialist voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. Pelletkachelspecialist herstelt voor eigen rekening schade aan het Werk, die is ontstaan alvorens het Werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

3. Pelletkachelspecialist is aansprakelijk voor door de Klant geleden schade aan personen en andere zaken dan het Werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het Werk en het gevolg is van schuld van Pelletkachelspecialist of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

4. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de (op)levering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.

5. Wanneer aan de Pelletkachelspecialist niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de Klant het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen.

6. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voorafgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte Werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staande schades voor rekening van de Klant.

7. Wanneer in opdracht van Klant de Pelletkachelspecialist niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoende luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de Klant het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van voldoende luchtcompensatie.

8. Wanneer aan de Pelletkachelspecialist niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruipruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de Klant het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen.

9. Pelletkachelspecialistis uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Klant geleden directe vermogensschade is Pelletkachelspecialist niet aansprakelijk.

10. Voor zover Klant en Pelletkachelspecialist in de overeenkomst termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden verricht dan wel zaken dienen te worden geleverd, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Pelletkachelspecialist opleveren daarom Klant niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Pelletkachelspecialist daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Pelletkachelspecialist dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11. Indien Pelletkachelspecialist als gevolg van dit artikel gehouden is de schade die de Klant lijdt te vergoeden, zal de omvang van de door Pelletkachelspecialist te vergoeden schade beperkt zijn tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of in het geval van de prijsvormingsmethode regie, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs, in ieder geval zal deze niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering tot een bedrag van maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis.

12. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd is Pelletkachelspecialist slechts aansprakelijk indien Klant bewijst dat de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pelletkachelspecialist of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13. Klant vrijwaart Pelletkachelspecialist voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Pelletkachelspecialist pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Pelletkachelspecialist van de opdracht.

14. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de Klant jegens Pelletkachelspecialist als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de Klant ter zake heeft geprotesteerd.

15. De Klant die tegen het uitdrukkelijke advies van Pelletkachelspecialist aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

16. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de Pelletkachelspecialist geen beroep kunnen worden gedaan indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en Klant consument is.

17. De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Pelletkachelspecialist Werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 12.

artikel 11.Onvoorziene omstandigheden en overmacht

1. Pelletkachelspecialist is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pelletkachelspecialist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pelletkachelspecialist niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Pelletkachelspecialist en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Pelletkachelspecialist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Pelletkachelspecialist zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Pelletkachelspecialist kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Pelletkachelspecialist ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Pelletkachelspecialist gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 12. Garantie en klachten

1. De door Pelletkachelspecialist te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Pelletkachelspecialist kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Pelletkachelspecialist verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Klant in rekening gebracht worden.

3. Wanneer Pelletkachelspecialist een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet in acht nemen door de Klant van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voordoende verkleuringen, of kleuraf-wijkingen in natuursteenprodukten.

4. De garantie vervalt indien:

* gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Pelletkachelspecialist zijn gemeld;

* gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Klant, dan wel door van buiten komende oorzaken;

* het gebrek geen gevolg is van het Werk;

* gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Pelletkachelspecialist aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

* gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;

* Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

5. Bij levering van zaken zonder montage, wordt enkel garantie ten aanzien van de geleverde zaken verleend.

6. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

7. Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Pelletkachelspecialist te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Pelletkachelspecialist in staat is adequaat te reageren. Klant dient Pelletkachelspecialist in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8. Indien Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Pelletkachelspecialist de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Pelletkachelspecialist, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen. In geval van vervanging is Klant gehouden om de vervangen zaak aan Pelletkachelspecialist te retourneren en de eigendom daarover aan Pelletkachelspecialist te verschaffen, tenzij Pelletkachelspecialist anders aangeeft.

11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Pelletkachelspecialist daardoor gevallen, integraal voor rekening van Klant.

12. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de Pelletkachelspecialist er na-drukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal – substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters. Pelletkachelspecialist is voor deze afwijkingen niet aansprakelijk.

13. Indien het alsnog verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pelletkachelspecialist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

14. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van Pelletkachelspecialist op grond van de wet.

artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle in het kader van de Overeenkomst door Pelletkachelspecialist tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Pelletkachelspecialist, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

2. Door Pelletkachelspecialist geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Pelletkachelspecialist Klant schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde zaken onmiddellijk aan Pelletkachelspecialist ter beschikking te stellen. De zaken mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Klant dient steeds al wat te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Pelletkachelspecialist veilig te stellen.

4. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

5. Voor het geval Pelletkachelspecialist zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Pelletkachelspecialist en door Pelletkachelspecialist aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pelletkachelspecialist zich bevinden en die zaken terug te nemen.

6. Als Pelletkachelspecialist geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Klant verplicht de nieuw gevormde zaken aan Pelletkachelspecialist te verpanden.

artikel 14. Intellectuele eigendom

1. Pelletkachelspecialist behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Op alle door Pelletkachelspecialist ontworpen en ontwikkelde zaken, waaronder inbegrepen modellen, mallen, monsters, tekeningen e.d. zijn en blijven de (intellectuele) eigendomsrechten van Pelletkachelspecialist, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

3. Pelletkachelspecialist behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van Pelletkachelspecialist direct teruggegeven te worden.

4. Het bepaalde in dit artikel heeft ook betrekking op zaken en diensten waarvan Klant redelijkerwijs weet of dient te weten dat deze van Pelletkachelspecialist zijn en hierop het (intellectuele) eigendom berust, ook als deze niet als zodanig zijn aangemerkt.

5. Pelletkachelspecialist verklaart dat, voor zover zij weet, door de door Pelletkachelspecialist te leveren zaken geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Pelletkachelspecialist kan Klant echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Klant staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Pelletkachelspecialist, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de zaken, bijvoorbeeld door de zaken te kopiëren, te bewerken of na te maken.

7. Pelletkachelspecialist heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of indien redelijkerwijs kon worden aangenomen dat deze informatie vertrouwelijk van aard was.

8. Het is Klant niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Pelletkachelspecialist geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.

artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Klant en Pelletkachelspecialist is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst van opdracht worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de Rechtbank te Zwolle.

3. Indien er sprake is van een consumentenkoop, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.

artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde vindbaar op de website www. elletkachelspecialist.nl en zullen door Pelletkachelspecialist op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Pelletkachelspecialist.

3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Is een geregistreerd bedrijf met erkende installateurs die hun werk zeer zorgvuldig en klantgericht uitvoeren. Wij zullen er in alle gevallen voor zorgen dat U met een 100% tevreden gevoel achter blijft.

Stuur ons een bericht

×
?

Klantenservice:

tel. 0475 - 79 98 01

ma t/m vr 8u - 17u